Phát lại trực tiếp đá gà CPC1 ngày 06-07-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận đấu số1

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:55

Trận đấu số2

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19

Trận đấu số3

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09

Trận đấu số4

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18

Trận đấu số5

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:54

Trận đấu số6

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:37

Trận đấu số7

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:16

Trận đấu số8

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:45

Trận đấu số9

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:09

Trận đấu số10

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:07

Trận đấu số11

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu CPC1