Phát lại trực tiếp đá gà CPC3 ngày 10-07-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận đấu số1

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:22

Trận đấu số2

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:17

Trận đấu số3

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45

Trận đấu số4

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:25

Trận đấu số5

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30

Trận đấu số6

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:11

Trận đấu số7

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17

Trận đấu số8

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:49

Trận đấu số9

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58

Trận đấu số10

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59

Trận đấu số11

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:34

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:30
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:55
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC3

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu CPC3

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC3

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:25
Trường đấu CPC3

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:27
Trường đấu CPC3

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC3

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC3