Phát lại trực tiếp đá gà CPC4 ngày 06-07-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận đấu số1

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:48

Trận đấu số2

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:42

Trận đấu số3

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:31

Trận đấu số4

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:02

Trận đấu số5

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:21

Trận đấu số6

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11

Trận đấu số7

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:23

Trận đấu số8

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20

Trận đấu số9

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:06

Trận đấu số10

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:59

Trận đấu số11

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:52
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:12:22
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:47
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu CPC4